Política de Privacidade

Esta páxina web é propiedade de JOINTO ENTERTAINMENT SL, cuxos datos identificativos son os seguintes:

C/ Concejo de Ustarroz 5, Local, 31016 Pamplona, Navarra

Pamplona

B43881226

jointosl@gmail.com

1 INFORMACIÓN E CONSENTIMIENTO. 

Ao aceptar esta Política de Privacidade, o Usuario queda informado e presta o seu consentimento gratuíto, informado, específico e inequívoco para que os datos persoais que facilite a través deste sitio web (en diante, o "Sitio Web") sexan tratados por JOINTO ENTERTAINMENT SL.

2 OBRIGA DE SUBMINISTRAR OS DATOS.

Os datos solicitados nos formularios da Web son con carácter xeral obrigatorios (salvo indicación en contrario no campo obrigatorio) para cumprir coas finalidades establecidas. Polo tanto, se non se facilitan ou non se facilitan correctamente, non poderán ser atendidos, sen prexuízo de que poida visualizar libremente o contido do Sitio Web.

3 PARA QUE FIN SE TRATARAN E POR CANTO TEMPO OS DATOS PERSOAIS DO USUARIO?

Os datos persoais facilitados a través do Sitio Web serán tratados por JOINTO ENTERTAINMENT SL de acordo coas seguintes finalidades:

– Xestionar, tramitar e dar resposta ás solicitudes, solicitudes, incidencias ou consultas do Usuario, cando facilite os seus datos a través do formulario “Contacto”. Os datos do Usuario conservaranse para este fin ata que o Usuario se opoña ou revogue o seu consentimento.

– Enviar periodicamente aos Usuarios, incluso por medios electrónicos, comunicacións comerciais relacionadas con produtos, servizos, promocións, ofertas, eventos ou noticias que poidan ser do seu interese, se o Usuario presta o seu consentimento marcando a caixa de verificación correspondente, ou no seu caso, opoñerse ou revogar o seu consentimento.

4 QUE DATOS DE USUARIO SE TRATARAN? 

JOINTO ENTERTAINMENT SL tratará as seguintes categorías de datos de Usuario:

– Datos identificativos: nome, apelidos e DNI.

– Datos de contacto: enderezo postal, enderezo de correo electrónico e número de teléfono.

- Datos de facturación.

5 CAL É A LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO DOS DATOS DO USUARIO?

O tratamento dos datos do Usuario por parte de JOINTO ENTERTAINMENT SL baséase no consentimento que se solicita e que pode ser retirado en calquera momento. Non obstante, se retiras o teu consentimento, isto non afectará á legalidade dos tratamentos realizados con anterioridade.

Os consentimentos obtidos para as mencionadas finalidades son independentes, polo que o Usuario poderá revogar só un deles sen afectar aos demais.

6 A QUE DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN OS DATOS DO USUARIO? 

Os datos do Usuario non serán comunicados a ningunha outra empresa, salvo obriga legal.

7 RESPONSABILIDADE DO USUARIO.

O usuario:

– Vostede garante que é maior de 18 anos e que a información que facilita a JOINTO ENTERTAINMENT SL é verdadeira, exacta, completa e actualizada. Para estes efectos, o Usuario é responsable da veracidade de todos os datos que comunique e manterá a información facilitada debidamente actualizada, de forma que responda á súa situación real.

– Será responsable da información falsa ou inexacta facilitada a través do Sitio Web e dos danos, directos ou indirectos, que esta cause a JOINTO ENTERTAINMENT SL ou a terceiros.

8 COMUNICACIÓNS COMERCIAIS E PROMOCIONAIS. 

Unha das finalidades coas que JOINTO ENTERTAINMENT SL trata os datos persoais facilitados polos Usuarios é o envío de comunicacións electrónicas con información sobre produtos, servizos, promocións, ofertas, eventos ou noticias relevantes para os Usuarios.

No caso de que o Usuario desexe deixar de recibir comunicacións comerciais ou promocionais de JOINTO ENTERTAINMENT SL, poderá solicitar a cancelación do servizo enviando un correo electrónico ao seguinte enderezo de correo electrónico: jointosl@gmail.com.

9 EXERCICIO DOS DEREITOS.

O Usuario poderá enviar un escrito en calquera momento e de xeito gratuíto a JOINTO ENTERTAINMENT SL en C/ Concejo de Ustarroz 5, Local, 31016 Pamplona, Navarra, achegando fotocopia do seu documento de identidade, para solicitar os seus dereitos de acceso, rectificación. , supresión , oposición, limitación, portabilidade dos seus datos.

Tamén pode reclamar ante a Axencia Española de Protección de Datos, a través do seguinte enderezo: Axencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid, cando o interesado considere que JOINTO ENTERTAINMENT SL vulnerou os dereitos que lle son recoñecidos. pola normativa aplicable en materia de protección de datos.

Sen prexuízo do anterior, o interesado poderá dirixirse ao delegado de protección de datos de JOINTO ENTERTAINMENT SL no enderezo jointosl@gmail.com.

10 MEDIDAS DE SEGURIDADE.

JOINTO ENTERTAINMENT SL tratará os datos do Usuario en todo momento de forma absolutamente confidencial e gardando o preceptivo deber de segredo respecto dos mesmos, de conformidade co disposto na normativa aplicable, adoptando as medidas técnicas e organizativas necesarias que garantan a seguridade dos mesmos. os seus datos e evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos aos que están expostos.