Sí, les entrades no són nominals, es pot entrar amb una entrada a nom duna altra persona.